[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] EDRi ber Malmström att stoppa oreglerad blockeringOn Wed, 2012-11-07 at 13:35 +0100, Staffan Jonson wrote:

> I svaren fick jag en diffus hänvisning till polisen. Frågan är vem hos polisen som definierar spärrllistan.

Min föreståelse av listan är att ECPAT producerar den, skickar den till
RPS som vidaredistribuerar den till operatörer som deltar i den
"frivilliga" blockeringen.

Jag är av uppfattningen, baserat på saker jag hört genom åren, att det
inte sker någon verifikation av listan hos RPS ÖHT innan den
vidaredistribueras.  Dvs all makt över blockeringen via denna listan
ligger hos ECPAT.

Rätta mig mer än gärna om det där inte stämmer.

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part