[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: Diarieföring hos PTSPTS-knappen fortsätter att skapa nya vänner :-)

/andreas


-------- Original Message --------
Subject: Diarieföring hos PTS
Date: Fri, 5 Jul 2013 08:16:41 +0000
From: <Erica.Nystrom@xxxxxx>
To: <andreas@xxxxxxxxx>

Hej Andreas.Alla handlingar och meddelanden som kommer in till en myndighet är
allmän handling. Lagen kräver inte att allmänna handlingar särskilt
registreras, under förutsättning att de hålls ordnade på ett sätt så att
det utan svårighet kan fastställas att de inkommit eller upprättats. (se
5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). PTS håller alla inkomna
frågor och klagomål ordnade på ett sätt som uppfyller lagens krav. En
anmälan till PTS leder inte alltid till att myndigheten inleder ett
tillsynsärende. PTS måste prioritera bland alla uppgifter som åligger
myndigheten. I de fall PTS väljer att inleda ett tillsynsärende
registreras detta som ett ärende i vårt diarium. Sådana ärenden finns
också tillgängliga i vårt online-diarium.

Med vänliga hälsningar

Erica Nyström
Verksjurist

Post- och telestyrelsen (PTS)
Rättssekretariatet

Telefon: 08-678 56 35
Mobil: 073-644 56 35
erica.nystrom@xxxxxx<mailto:brita.soderstrom@xxxxxx>
www.pts.se<http://www.pts.se/>

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till
effektiva, prisvärda och säkra kommunikations­tjänster.

Hej PTS!Jag har sökt i PTS diarium online efter ärenden som berör LEK 6 kap  18
§ under 2013[1].Jag har inte hittat något ärende, trots att jag är säker på att ett
flertal anmälningar skickats till PTS registrator-adress
<pts@xxxxxx<mailto:pts@xxxxxx>> under den tidsperioden.

> >

> > Jag skulle därför vilja fråga om alla meddelanden som skickas till > > pts@xxxxxx<mailto:pts@xxxxxx> diarieförs? Om inte, vad eller vem avgör om ett  meddelande publiceras i online-diariet?

> >

> > Tacksam för svar.

> >

> > Vänliga hälsningar

> > Andreas Jonsson

> > https://dfri.se

> >

> > [1] http://e-tjanster.pts.se/ovrigt/diariet/

> >