[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Vb: Justitiedepartementet: Svensk rätt klarar EUs krav för datalagring (Pressmeddelande)
Jag har ännu inte hunnit analysera utredningen i förhållande till Eu-domstolens utslag, men spontant känns ju inte slutsatsen OK...

Sus Andersson
sus.andersson@xxxxxxxx
070-953 0166


-------- Originalmeddelande --------
Från: subscription@xxxxxxxxxxxxx
Datum:13-06-2014 11:48 (GMT+01:00)
Till: subscription@xxxxxxxxxxxxx
Rubrik: Justitiedepartementet: Svensk rätt klarar EUs krav för datalagring (Pressmeddelande)

Ser texten konstig ut? Läs den på www.regeringen.se.

Pressmeddelande
13 juni 2014
Justitiedepartementet

Svensk rätt klarar EUs krav för datalagring

De svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter strider inte mot EU- eller europarätten. Det konstateras i en analys som i dag har lämnats till justitieminister Beatrice Ask och som gjorts för att EU-domstolen i april ogiltigförklarade det så kallade datalagringsdirektivet.

Analysen har gjorts av den förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, biträdd av professorn i folkrätt vid Uppsala universitet, Iain Cameron.

EU-domstolen har i sin dom pekat på ett antal omständigheter som tillsammans lett domstolen till slutsatsen att direktivets reglering inte lever upp till EU-rättens krav på proportionalitet. Därför har direktivet bedömts vara ogiltigt. Domstolen har dock inte uttalat sig om giltigheten av nationella regler.

Sten Heckscher bedömer att skyldigheten att lagra trafikuppgifter enligt svenska regler inte är oproportionerlig. Lagringstiden är i Sverige begränsad till sex månader och omfattar uppgifter som är nödvändiga för att förebygga, förhindra och utreda brott. Han pekar vidare på att det i svensk rätt, till skillnad från i direktivet, finns tydliga regler om villkoren för att lämna ut lagrade uppgifter. Skyddet för de uppgifter som lagras är också mer noggrant reglerat i Sverige än i direktivet. Sammantaget anser Heckscher att den svenska regleringen inte står i strid med EU- eller europarätten.

Trots det anser Heckscher, mot bakgrund av att EU-rätten och europarätten enbart ställer upp minimikrav till skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna, att det finns skäl att närmare överväga vissa åtgärder för att ytterligare stärka rättssäkerheten och skyddet av privatlivet. Det rör sig bland annat om att vidare analysera reglerna om polisens inhämtning av uppgifter i underrättelseskedet.

De fortsatta övervägandena kommer att göras i nästa del av utredarens arbete som ska presenteras omkring årsskiftet.

Kontakt

Per Claréus
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
072-572 48 48

Relaterat

Namn på din prenumeration: Sus

Prenumeration utifrån: Ämnesområde

E-post skickas: Omedelbart

Prenumerationen skickas till: sus.andersson@xxxxxxxx

Du ändrar och avslutar själv din prenumeration genom att logga in med din e-postadress och det lösenord du har valt på http://www.regeringen.se/prenumerera. Du kan inte svara på detta brev. Har du synpunkter på brevet eller webbplatsen vänligen kontakta Regeringskansliets kommunikationsenhet: http://www.regeringen.se/kontakt eller 08-405 10 00.