[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Kallelse till årsmöte 2019 den 10:e februariHej DFRI-vän!

Kallelse till årsmöte 2019

Datum: Söndagen den 10:e februari
Tid: 13:00 – 15:00 (dörrarna öppna från 12:30)
Plats: Tulegatan 11, 3tr, Sunet

Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Mötets behörighet
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att justera protokollet och vara rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedning
17. Styrelsens förslag
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Den som vill engagera sig lite extra i föreningen, eller som känner
någon som är intresserad av styrelsearbete, får gärna kontakta
valberedningen. Detta görs genom att skicka ett mejl till
valberedning@xxxxxxx.

Motioner skickas till styrelse@xxxxxxx senast tre veckor före
årsmötet. Läs mer i föreningens stadgar:
https://www.dfri.se/dfri/stadgar/

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras i god tid innan mötet på

  https://www.dfri.se/kallelse-till-arsmote-2019/

Väl mött den 10/2!

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan