[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Lagen om trafikdatalagringHej Listan!

Okej, PTS har nu kommit ut med föreskrifterna för om skyddsåtgärder i
samband med lagring och annan behandling av uppgifter för
brottsbekämpande ändamål.  Tråkigt nog är det fortfarande extremt låga krav.

Det var det här vi skickade in ett remissvar på tidigare i år. Givetvis
gjorde inte PTS en cut & paste, vilket hade varit bra för dem, men några
grejer vi argumenterade för kom med:

" Den lagringsskyldige ska säkerställa att personal som har haft
tillgång till lagrade uppgifter inte ges tillgång till
behandlingshistoriken."

"Behandlingshistoriken ska användas för att genomföra regelbunden och
systematisk uppföljning och kontroll. Detta ska ske innan uppgifterna
utplånas enligt 6 kap. 16 d § lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation. Därefter ska behandlingshistoriken utplånas."

"7 § Lagrade uppgifter och behandlingshistorik enligt 6 § ska
säkerhetskopieras tillräckligt ofta för att säkerställa att uppgifterna
skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust
eller ändring.
Säkerhetskopiorna ska förvaras fysiskt åtskilda från och omfattas av
samma skydd som de lagrade uppgifterna.
Säkerhetskopiorna ska utplånas samtidigt som de lagrade uppgifterna."


Nytt är att säkerhetskopiorna ska omfattas av samma skydd som de lagrade
uppgifterna.

Remissammanställning osv:
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2012/Remiss-av-forslag-till-PTS-foreskrifter-och-allmanna-rad-kring-lagring-av-uppgifter/


URL till föreskrifterna:
http://www.pts.se/sv/Dokument/Foreskrifter/Tele/PTSFS-20124---foreskrifter-och-allmanna-rad-om-skyddsatgarder-i-samband-med-lagring-och-annan-behandling-av-uppgifter-for-brottsbekampande-andamal/


Guldstjärna från andreas går till landskorna energi:

"När det gäller 7 § så saknas enligt Landskrona Energi en beskrivning
över hur lagrade uppgifter ska förstöras. Filer finns dels i
arbetsminnen, på hårddiskar och på olika typer av backup system. En
raderad fil kan med hjälp av speciella verktyg återskapas på ett
relativt enkelt sätt. För att säkerställa att uppgifterna verkligen
förstörs bedöms att man fysiskt måste förstöra hela lagringsmediet."


/andreas