[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Polackerna sätter Snowden på EU-agendan // Vad sa Svallfors om Sacharovpriset?Har Svallfors sagt nåt om Sacharovproset offentligt???

Polackerna sätter Snowden på EU-agendan (googel translate artikel nedan).

//Erik

http://wyborcza.pl/1,75478,14326101,Czolowi_opozycjonisci_PRL_bronia_Snowdena___To_hanba.html

Leading opposition communist weapons Snowden: "It is a disgrace to democracy, he must seek asylum in Putin '[LIST]
Dial
07/23/2013, Updated: 24/7/2013 8:16
A A A Print
Edward Snowden

Edward Snowden (Photo: REUTERS The Guardian)
- The fact that Edward Snowden must seek the help of Putin, is a disgrace to democracy. We expect the Polish authorities to comply with the law, which requires verifying that the asylum seeker is not subjected to torture and the death penalty - an open letter written by Barbara Labuda, Joseph Pinior, Zbigniew Bujak and Wladyslaw Frasyniuk.
Former associate of the National Security Agency (NSA) Edward Snowden revealed information about the program PRISM mass surveillance. Thanks to the U.S. government controls the millions of e-mails, chat, messages on social networking sites and chat. President Barack Obama defends that PRISM is designed to counter-terrorism. Snowden also revealed that the U.S. spy even his allies in the EU.

American living in Moscow's airport transit zone, because the U.S. revoked his passport and chase him on charges of revealing a secret and theft of state property. Snowden sent a request for asylum to 20 countries, including Polish. Democratic countries which are in alliance with the United States refused him shelter. Adopt Snowden want to Venezuela and Nicaragua, temporary asylum has granted him Russia. American fears that the country he faces torture and the death penalty. The expert on international affairs professor. Roman Kuźniar considers this a serious argument. Earlier asylum in Poland called for a lawyer prof. Monika petal. Tuesday vote on the matter took four of the leading communist opposition.

An open letter in defense of Edward Snowden:

Edward Snowden did not murder anyone, not kidnapped, not attacked, do not blow up. It is, however, chased and cornered like a terrorist. Why?

Because revealed uncomfortable truths about the activities of the authorities of his country. He revealed to the world that the U.S. government regularly monitors the behavior of millions of its citizens and citizens of through mass surveillance and wiretapping of telephone conversations on Skype, Facebook, e-mails, chat rooms. Snowden revelations exposed the ugly face of the American administration.

But also bared more: callousness, anxiety and hypocrisy of our own, European democracy. At the request of political asylum Snowden, old and new democracies showed his fig, hiding behind procedures, paragraphs and ridiculous bureaucratic arguments.

Where was our commitment to civil liberties and human rights on which democracies are facing, and which she says is our political class? But Snowden, regardless of whether they had such intentions, has defended ordinary citizens and citizens of tracked by pathologically expanding surveillance system. It had to seek the help of an autocrat Putin is a disgrace to democracy. The fact that only governments that have agreed to give him shelter are dictatorial, it is a shame for the democracies. Discredit themselves by showing indifference and political cowardice to the case.

We expect the Polish authorities respect Polish law, which requires verification that an applicant for asylum in any country comes from, it is not exposed to torture and the death penalty. We expect the Polish representatives and representatives of both the European Parliament and in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to bring the matter Snowden, appreciating his act and environment protection it Europe's democratic institutions, called the defense and the promotion of civil liberties and human rights.


The letter was signed by: Barbara Labuda, Joseph Pinior, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder
 http://wyborcza.pl/1,75478,14326101,Czolowi_opozycjonisci_PRL_bronia_Snowdena___To_hanba.html

Czołowi opozycjoniści PRL bronią Snowdena: "To hańba dla demokracji, że musi szukać azylu u Putina" [LIST]
wyb
23.07.2013 , aktualizacja: 24.07.2013 08:16
A A A Drukuj
Edward Snowden

Edward Snowden (Fot. The Guardian REUTERS)
- To, że Edward Snowden musi szukać pomocy u Putina, jest hańbą dla demokracji. Oczekujemy od polskich władz przestrzegania prawa, które wymaga sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o azyl, nie jest narażona na tortury i karę śmierci - piszą w liście otwartym Barbara Labuda, Józef Pinior, Zbigniew Bujak i Władysław Frasyniuk.
Były współpracownik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Edward Snowden ujawnił informacje o programie masowej inwigilacji PRISM. Dzięki niemu rząd USA kontroluje miliony e-maili, czatów, wiadomości na portalach społecznościowych oraz rozmów. Prezydent Barack Obama broni się, że PRISM ma służyć przeciwdziałaniu terroryzmowi. Snowden ujawnił też, że USA szpiegują nawet swoich sojuszników z UE.

Amerykanin przebywa w strefie tranzytowej moskiewskiego lotniska, bo USA unieważniły jego paszport i ścigają go pod zarzutem ujawnienia tajemnicy i kradzieży państwowej własności. Snowden rozesłał prośby o azyl do 20 krajów, w tym Polski. Demokratyczne państwa będące w sojuszu z USA odmówiły mu schronienia. Przyjąć Snowdena chcą Wenezuela i Nikaragua, tymczasowego azylu ma mu udzielić Rosja. Amerykanin boi się, że w kraju czekają go tortury i kara śmierci. Ekspert od spraw międzynarodowych prof. Roman Kuźniar uważa tę argumentację za poważną. Wcześniej o udzielenie azylu w Polsce apelowała prawniczka prof. Monika Płatek. We wtorek głos w tej sprawie zabrała czwórka czołowych opozycjonistów PRL.

List otwarty w obronie Edwarda Snowdena:

Edward Snowden nikogo nie zamordował, nie porwał, nie napadł, nie wysadził w powietrze. Jest jednak ścigany i osaczany jak terrorysta. Dlaczego?

Bo ujawnił niewygodną prawdę o poczynaniach władz swego państwa. Objawił światu, iż amerykański rząd systematycznie kontroluje zachowania milionów swych obywateli i obywatelek poprzez masową inwigilację i podsłuch rozmów telefonicznych, na Skypie, Facebooku, e-maili, czatów. Rewelacje Snowdena obnażyły brzydkie oblicze amerykańskiej administracji.

Ale obnażyły też coś więcej: bezduszność, lękliwość i hipokryzję naszej, europejskiej demokracji. Na prośbę Snowdena o azyl polityczny, stare i nowe państwa demokratyczne pokazały mu figę, chowając się za procedury, paragrafy i żałosne argumenty biurokratyczne.

Gdzie podziało się nasze przywiązanie do swobód obywatelskich i praw człowieka, na których stoją demokracje, i o których tyle mówi nasza klasa polityczna? Przecież Snowden, bez względu na to, czy miał takie intencje, wystąpił w obronie zwykłych obywateli i obywatelek śledzonych przez patologicznie rozrastający się system inwigilacji. To, że musi szukać pomocy u autokraty Putina, jest hańbą dla demokracji. To, że jedyne rządy, które zgodziły się udzielić mu schronienia mają charakter dyktatorski, jest wstydem dla państw demokratycznych. Same siebie dyskredytują, okazując obojętność i tchórzostwo polityczne wobec tej sprawy.

Oczekujemy od polskich władz przestrzegania polskiego prawa, które wymaga sprawdzenia, czy osoba ubiegająca się o azyl, z jakiegokolwiek kraju pochodzi, nie jest narażona na tortury i karę śmierci. Oczekujemy od polskich przedstawicieli i przedstawicielek zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy postawienia sprawy Snowdena, docenienia jego czynu i otoczenia go ochroną europejskich instytucji demokratycznych, powołanych do obrony oraz szerzenia swobód obywatelskich i praw człowieka.


List podpisali: Barbara Labuda, Józef Pinior, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14326101,Czolowi_opozycjonisci_PRL_bronia_Snowdena___To_hanba.html#ixzz2ZxKhny1A