[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Lag idag?Man lurar sig lite om man börjar grotta ner sig i detaljer i formuleringarna utan att se till helheten och förstå vad den gör. Med det sagt är ju de enskilda lagförändringarna det som utgör förslaget till lagändring.

Men förhandlingsmetodiken om förändringar, om man säger så, är något som jag stört mig på ett tag från politiken högt som lågt.  Ett visst särskilt intresse lobbar fram ett förändringsförslag som är 800 grader absurt. Övriga påpekar detta och det skruvas ner till 200 grader, varpå övriga meningsmotståndare tänker, " Ja, men detta var ju mycket mindre farligt än 800 grader", och går med på det hela... Vilket gör åtlöje åt den demokratiska processen, genom att reducera valbarheten till "pest" eller "kolera", som om det överhuvudtaget är det som valen är.

Så även i detta fallet. Istället för att göra ändringar som förbättrar rättssäkerheten i samhället föreslås här förändringar som kraftigt försämrar den. Därmed bör hela alltet slopas istället.

IANAL och har inte läst de 439 sidorna... Men för att angripa en av kärnproblemen i p16 nedan, så är detta värre än bananrepublik: "Om det är möjligt ska föreläggandet ges skriftligt. I annat fall ska den förelagde så snart som möjligt få ett skriftligt bevis om beslutet."  Men eftersom hela förslaget skall slopas behöver man väl inte grotta ner sig i detaljerna för mycket...

Mina två oz.,
Martin


On 24 sep 2013, at 02:28, 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx> wrote:

> Hej listan!
> 
> Jag är inte jurist och jag har inte läst alla de 439 sidorna men... det här kan inte vara i medborgarnas intresse och nytta menar jag:
> 
> 27 kap.
> 16 §
> Den som i elektronisk form innehar en viss lagrad uppgift som skäligen
> kan antas ha betydelse för utredningen
> om ett brott får föreläggas att bevara
> uppgiften.
> I föreläggandet ska anges under hur lå
> ng tid uppgiften ska bevaras. Tiden
> får inte bestämmas längre än nödvändigt
> och får inte överstiga 90 dagar. Om
> det finns särskilda skäl får tiden för be
> varande förlängas med
> högst 30 dagar.
> Föreläggande får inte riktas mot den som skäligen kan misstänkas för brottet
> eller någon honom eller henne sådan närs
> tående person som avses i 36 kap.
> 3 §.
> 
> "Första stycket innebär att den som i elektronisk form innehar en
> viss lagrad uppgift som skäligen kan antas ha betydelse för utred-
> ningen om ett brott får föreläggas att bevara uppgiften. De elek-
> troniska uppgifter som ett föreläggande kan avse kan vara av vilket
> slag som helst."
> s329
> 
> 16 a §
> Föreläggande enligt 16 § beslutas av
> undersökningsledaren eller åklagaren.
> Om det är möjligt ska föreläggandet ges skriftligt. I annat fall ska den före-
> lagde så snart som möjligt få ett
> skriftligt bevis om beslutet.
> Meddelande om åtgärden får inte obeh
> örigen föras vidare. Föreläggandet
> ska innehålla en unde
> rrättelse om detta.
> Den som ålagts föreläggandet får be
> gära rättens prövning av förelägg-
> andet. För rättens prövning gäller
> i tillämpliga delar vad som sägs i 6 §
> s332
> 
> Mycket text men: "De elektroniska uppgifter som ett föreläggande kan avse kan vara av vilket slag som helst."
> 
> Tål att tänkas på tycker jag.
> 
> Sist undrar jag varför man inte anställer någon med någon som helst teknisk kompetens i ett sådant viktigt ärende? Eller är det så det går till alltid, infrastruktur, kärnkraft, försvar etc.?
> 
> /19x20
> 
> PS. Orkar inte ordna min klipp och klistra text från: http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/81/01/a83091f6.pdf
> 
> 
> 
> 
> -- 
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri