[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Lag idag?Hej listan!

Jag är inte jurist och jag har inte läst alla de 439 sidorna men... det här kan inte vara i medborgarnas intresse och nytta menar jag:

27 kap.
16 §
Den som i elektronisk form innehar en viss lagrad uppgift som skäligen
kan antas ha betydelse för utredningen
om ett brott får föreläggas att bevara
uppgiften.
I föreläggandet ska anges under hur lå
ng tid uppgiften ska bevaras. Tiden
får inte bestämmas längre än nödvändigt
och får inte överstiga 90 dagar. Om
det finns särskilda skäl får tiden för be
varande förlängas med
högst 30 dagar.
Föreläggande får inte riktas mot den som skäligen kan misstänkas för brottet
eller någon honom eller henne sådan närs
tående person som avses i 36 kap.
3 §.

"Första stycket innebär att den som i elektronisk form innehar en
viss lagrad uppgift som skäligen kan antas ha betydelse för utred-
ningen om ett brott får föreläggas att bevara uppgiften. De elek-
troniska uppgifter som ett föreläggande kan avse kan vara av vilket
slag som helst."
s329

16 a §
Föreläggande enligt 16 § beslutas av
undersökningsledaren eller åklagaren.
Om det är möjligt ska föreläggandet ges skriftligt. I annat fall ska den före-
lagde så snart som möjligt få ett
skriftligt bevis om beslutet.
Meddelande om åtgärden får inte obeh
örigen föras vidare. Föreläggandet
ska innehålla en unde
rrättelse om detta.
Den som ålagts föreläggandet får be
gära rättens prövning av förelägg-
andet. För rättens prövning gäller
i tillämpliga delar vad som sägs i 6 §
s332

Mycket text men: "De elektroniska uppgifter som ett föreläggande kan avse kan vara av vilket slag som helst."

Tål att tänkas på tycker jag.

Sist undrar jag varför man inte anställer någon med någon som helst teknisk kompetens i ett sådant viktigt ärende? Eller är det så det går till alltid, infrastruktur, kärnkraft, försvar etc.?

/19x20

PS. Orkar inte ordna min klipp och klistra text från: http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/81/01/a83091f6.pdf
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri