[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] bidde lite fel på svenska :-)Hahaha! Stallman kommer att älska den där ;)
--
Emil Tullstedt


2014-02-02 Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>:
> 49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda
> parter främja utvecklingen av decentraliserade tjänster baserade på
> gratis programvara med öppen källkod, vilket skulle bidra till
> harmonisering av den praxis som tillämpas av molntjänstleverantörerna
> och möjliggöra för EU-medborgarna att återta kontrollen över sina
> personuppgifter och sin kommunikation, exempelvis genom direktkryptering.
>
> http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0535+0+DOC+XML+V0//SV
>
> 49.  Calls on the Commission to promote the development, jointly with
> stakeholders, of decentralised services based on free and open-source
> software that would help harmonise practices across cloud providers and
> enable EU citizens to regain control over their personal data and
> communication, for example by means of point-to-point encryption;
>
> http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0535
>
> //Erik
>
>
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri