[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] bidde lite fel på svenska :-)49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med berörda
parter främja utvecklingen av decentraliserade tjänster baserade på
gratis programvara med öppen källkod, vilket skulle bidra till
harmonisering av den praxis som tillämpas av molntjänstleverantörerna
och möjliggöra för EU-medborgarna att återta kontrollen över sina
personuppgifter och sin kommunikation, exempelvis genom direktkryptering.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0535+0+DOC+XML+V0//SV

49.  Calls on the Commission to promote the development, jointly with
stakeholders, of decentralised services based on free and open-source
software that would help harmonise practices across cloud providers and
enable EU citizens to regain control over their personal data and
communication, for example by means of point-to-point encryption;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-0535

//Erik


-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri