[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] DatalagringEfter en snabb genomgång av sammanfattningen så tror jag att det man ska
hålla koll på är:

(TLDR: Någon liten förbättring i administrativ dokumentation, inga
förändringar i lagringstider eller vad som får lagras, och lite mer
saker får hämtas in av SÄPO)

Uppdraget var "att föreslå de förändringar som bedöms lämpliga för att
stärka skyddet för den personliga integriteten i förhållande till den
regleringen." Dvs, inget förslag på upprivning kunde ges oavsett.

"Av uppgifter som vi har inhämtat från polisen framgår att samtliga
uppgiftskategorier som lagras enligt dagens regler är av stor vikt
för den brottsbekämpande verksamheten. Vår bedömning är därför
att lagringsskyldighetens inte omfattar annat än vad som är strikt
nödvändigt för att uppnå syftet med regleringen. " --- Ingen förändring
i lagringskategorier.

"Vi [föreslår] att beslut om inhämtning av abonnemangsuppgifter ska få
fattas endast av vissa särskilt utpekade befattningshavare inom den
myndighet som begär uppgifterna. Vidare föreslår vi att beslut om
inhämtning av sådana uppgifter ska dokumenteras på visst sätt." ---
Märkte genom ett projekt på Fores att det fanns väldigt dåliga rutiner
för dokumentation. Bra om det ändras.

"lämpar sig mindre väl för prövning i allmän domstol. I
underrättelseverksamheten, som är skild från och ligger i tiden före en
förundersökning, är syftet att genom en bred informations- och
kunskapsinsamling ge underlag för bearbetning och analys." --- Man
föreslår INTE att domstolar bör godkänna inhämtning i förhand.

"" Vi bedömer därför att möjligheten att hämta in uppgifter om brottslig
verksamhet som innefattar dessa brott bör finnas kvar och att den i
fortsättningen bör gälla permanent. " --- Man tar bort tidsbegränsning
för vissa kompetenser som SÄPO fick angående brott med lägre straff än 2
års fängelse. Den kompetensen blir istället permanent.

Sus Andersson skrev den 2015-03-30 11:18:
> Sten Heckscher klar med nya utredningen :
> http://www.regeringen.se/sb/d/19838/a/256624
> 
> Har inte hunnit kolla vad det står . 
> 
> Sus Andersson
> sus.andersson@xxxxxxxx
> 070-953 0166

-- 
Jacob Dexe
Researcher Public Policy & ICT
People Technologies, SICS Swedish ICT

+46 (0)707 83 23 20
dexe@xxxxxxx

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan