[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Fwd: [Medlemmar] Påminnelse: Kallelse till Årsmöte för ISOC-SE den 8 marsHej!

ISOC-SE bjuder in sina medlemmar till årsmöte. Den första punkten som börjar 17.20 handlar dock om ett bredare samarbete mellan de svenska internetrelaterade föreningarna, där vi kanske vill skapa ett gemensamt spår för Internetdagarna 2016 om t.ex. personlig integritet på nätet. Man kan se detta som en fortsatt diskussion liknande den som vi hade på DFRI:s årsmöte nyligen.

Årsmötet som börjar kl 18 är dock för ISOC-SE:s medlemmar.

> Begin forwarded message:
> 
> From: Maria Häll <maria@xxxxxxxx>
> Subject: [Medlemmar] Påminnelse: Kallelse till Årsmöte för ISOC-SE den 8 mars
> Date: 23 Feb 2016 09:46:34 CET
> To: medlemmar@xxxxxxx
> 
> Hej medlemmar! Här kommer en påminnelse till ISOC-SE:s årsmöte den 8 mars! Hoppas att se er där!
> :-)
> 
> /Maria
> 
> 
> KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ISOC-SE
> 
> TID: Tisdag 8 mars 2016 kl. 17.00 - 19.30
> PLATS: Sunet Tulegatan 11, plan 3
> Kl. 17.00 Vi samlas och äter något enkelt
> 
> Kl. 17.20 - 18:00 Gemensam diskussion kring Internetdagarna 2016 och ISOC-SE - Anne-Marie Eklund- Löwinder
> 
> 18:00 - 19:30  Årsmöte
> 
> Anmäl ditt deltagande med länken nedan senast den 7 mars:
> http://www.eventbrite.com/e/arsmote-isoc-se-tickets-21413447197
> 
> Vill du delta på distans måste du dock anmäla detta senast 15 februari till maria@xxxxxxx
> 
> Detta är ett ordinarie årsmöte som enligt stadgarna ska behandla:
> 
> a) val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att
> justera protokollet vid föreningsstämman
> b) upprättande av röstlängd,
> c) fråga om föreningsstämman blivit behörigen utlyst,
> d) styrelsens verksamhetsberättelse,
> e) revisionsberättelse,
> f) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
> f) fastställande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det
> gångna verksamhetsåret,
> g) medlemsavgifter och budget för det kommande verksamhetsåret,
> h) val av nya styrelseledamöter för en tid av två år.
> i) val av revisorer för en tid av ett år,
> j) val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka
> en skall utses till ordförande i valberedningen,
> k) övriga frågor.
> 
> Rösträtt på mötet har medlem som betalt medlemsavgiften för 2015 eller registrerar sig som ny medlem och betalning inkommit till ISOC-SE senast den 22 februari 2016.
> Varje medlem (även organisationsmedlemmar) har en röst.
> Om du är osäker på om du betalat avgiften för 2015, maila till medlemsadmin@xxxxxxx så reder vi ut det.
> 
> Material till årsmötet kommer du att finna här:
> http://isoc.se/foreningsarkiv/foreningsstammor/
> 
> 
> Varmt välkomna! Vi ses! :-)
> 
> 
> /Styrelsen för ISOC-SE genom
> Maria Häll, ordförande ISOC-SE
> 
> 
> _______________________________________________
> Medlemmar mailing list
> Medlemmar@xxxxxxx
> http://isoc.se/mailman/listinfo/medlemmar_isoc.se
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Medlemmar mailing list
> Medlemmar@xxxxxxx
> http://isoc.se/mailman/listinfo/medlemmar_isoc.se

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail