[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] "Hacker Paragraph:en"Hej,

medan en diskussion på #dfri_se om
http://citizen428.net/blog/2012/04/18/no-tor/ idag Linus trodde att det
vore bra om det skulle finnas någon information angående den så kallade
"Hacker Paragraph:en" i Tyskland. Jga har inte hittat något på svenska
(kanske en översättning vore bra) men:

https://www.fbi.h-da.de/fileadmin/gruppen/FG-IT-Sicherheit/Publikationen/2010/Seeger_DuD2010.pdf

är en bra sammanfattning av "Hacker Paragaph:en" och vad hände i
Tyskland mellan 2007-2010.

Georg

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature