[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagringFint att ni pular på ett svar.


Själv har jag tyvärr inte haft tid att läsa PTS-dokumenten, utan kan bara komma med två noteringar för svarstexten:

... men det förklaras inte varför, och inte heller vad som ska
  finnas i behandlingsloggen, utöver vem som har haft till vilka
  uppgifter och vid vilken tidpunkt.


Skriv om detta så att det framgår vad DFRI menar. ?"haft till vilka uppgifter"?

---

5. Det blir betydligt enklare att missbruka om det finns vetskap om
  att behandlingsloggen.


"att behandlingsloggen" vad då?

---

/Martin (aka Elof)


> To: andreas@xxxxxxxxx
> CC: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: Re: [DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagring
> From: tg@xxxxxxxxxx
> Date: Fri, 24 Aug 2012 21:42:11 +0200
>
> Bra text! Lite synpunkyter från en snabb genomläsning:
>
> Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> writes:
>
> DFRI:s Remissvar avseende Post och telestyrelsen Dnr: 12-4586
> Trafikdatalagring - PTS föreskrifter och allmänna råd och
> skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål
>
> Föreningen DFRI (Föreningen för digitala fri och rättigheter) har
> beretts möjligheter att lämna synpunkter på remiss från PTS avseende
> föreskrifter och allmänna råd och skyddsåtgärder för lagrade uppgifter
> för brottsbekämpande ändamål.
>
> möjligheter => möjlighet
>
> DFRI anser att de krav som ställs på skyddsåtgärder är otillräckliga
> på flera områden, särskilt med tanke på den långa lagringstiden samt
> den typ av uppgifter som lagras.
>
> samt => och
>
> Behörighet och åtkomst
>
> Skyddsåtgärderna specificerar att ”den lagringsskyldige ska ha rutiner
> som säkerställer att endast bemyndigad personal har tillgång till
> lagrade uppgifter och de system som hanterar dessa uppgifter”. Dessa
> krav får anses som otillräckliga, av följande skäl:
>
> 1. Det saknas krav på oavvislighet rörande tillgång till systemet.
>
> ?oavvislighet?
>
> 2. Det saknas krav på att systemet ska täckas av en IT-säkerhetspolicy.
> 3. Det finns inga krav på att systemintegritet bevaras.
> 4. Det finns inga krav på att rutiner för att hantering av IT-säkerhetsincidenter ska existera.
> 5. Det finns inga krav på att IT-säkerhetsincidenter där loggdata eller misstankar om att loggdata blivit komprometterat ska polisanmälas.
> 6. Det finns inga krav på att lagrade uppgifter ska vara krypterade, ej heller att säkerhetskopior av lagrade uppgifter ska vara krypterade. Notera att ett behörighetssystem blir verklöst om lagrade uppgifter kan återställas på annan plats.
>
> Använd "saknas krav" genomgående, inte "finns inga krav".
>
> Jag tycker också "bemyndigad personal" är alltför vagt. Jag tycker de
> borde tvingas tillsätta specifik personal som har accessanordning, och
> att denna personal ska bemyndigas av PTS (eller ngt liknande).
>
> Behandlingshistorik (Logg)
>
> DNR: 12-4586 beskriver att all behandling av lagrade uppgifter ska
> dokumenteras. DFRI anser att det är bra att en sådan logg blir
> obligatorisk, men har en del synpunkter. Behandlingsloggen ska
> krypteras, men det förklaras inte varför, och inte heller vad som ska
> finnas i behandlingsloggen, utöver vem som har haft till vilka
> uppgifter och vid vilken tidpunkt.
>
> Lägg till meningen "Detta måste uttryckligen regleras" på slutet.
>
> Det framgår också att behandlingsloggen ska förstöras, men inte efter
> hur lång tid, och inte heller varför, utöver en referens till LEK.
>
> Lägg till meningen "Detta måste uttryckligen regleras" på slutet.
>
> 1. Det finns inga krav på att behöriga till lagrade uppgifter inte ska
> vara behöriga till behandlingshistoriken.
>
> 2. Det finns inga krav på oavvislighet i behandlingsloggen.
>
> Här kom ordet oavvislighet igen...
>
> 3. Det beskrivs heller inte vilket data som ska finnas i
> behandlingsloggen. Vem som utförde något, och vem som begär kan vara
> ett namn, ett användarnamn eller även i vissa fall en funktion.
>
> 4. Det blir inte möjligt att göra uppföljning på ev. missbruk om
> behandlingsloggen förstörs.
>
> 5. Det blir betydligt enklare att missbruka om det finns vetskap om
> att behandlingsloggen.
>
> 6. Det blir svårt att få ut statistik om vad lagen om
> trafikdatalagring används till över tid om inte detta kontrolleras på
> annat sätt
>
> Punkt saknas.
>
> Säkerhetskopiering
>
> Det framgår tydligt att lagrade uppgifter ska säkerhetskopieras och
> även att dessa säkerhetskopior ska förstöras när den obligatoriska
> lagringstiden upphört. DFRI anser att det är bra att det även ställs
> krav på förstörandet av säkerhetskopior. Utöver detta finns följande
> synpunkter.
>
> 1. Det finns inga krav på att behandlingsloggen ska säkerhetskopieras.
>
> 2. Det finns inga krav på skydd av säkerhetskopior av lagrade
> uppgifter, trots att återställande av säkerhetskopior gör det möjligt
> att kringgå att hamna i behandlingsloggen.
>
> 3. Säkerhetskopior av lagrade uppgifter bör krypteras.
>
> bör => skall
>
> --
> Torbjörn
>
>