[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagringBra text! Lite synpunkyter från en snabb genomläsning:

Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> writes:

 DFRI:s Remissvar avseende Post och telestyrelsen Dnr: 12-4586
 Trafikdatalagring - PTS föreskrifter och allmänna råd och
 skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål
 
 Föreningen DFRI (Föreningen för digitala fri och rättigheter) har
 beretts möjligheter att lämna synpunkter på remiss från PTS avseende
 föreskrifter och allmänna råd och skyddsåtgärder för lagrade uppgifter
 för brottsbekämpande ändamål.
 
möjligheter => möjlighet

 DFRI anser att de krav som ställs på skyddsåtgärder är otillräckliga
 på flera områden, särskilt med tanke på den långa lagringstiden samt
 den typ av uppgifter som lagras.
 
samt => och

 Behörighet och åtkomst

 Skyddsåtgärderna specificerar att ”den lagringsskyldige ska ha rutiner
 som säkerställer att endast bemyndigad personal har tillgång till
 lagrade uppgifter och de system som hanterar dessa uppgifter”. Dessa
 krav får anses som otillräckliga, av följande skäl:
 
 1.	Det saknas krav på oavvislighet rörande tillgång till systemet.

?oavvislighet?

 2.	Det saknas krav på att systemet ska täckas av en IT-säkerhetspolicy.
 3.	Det finns inga krav på att systemintegritet bevaras.
 4.	Det finns inga krav på att rutiner för att hantering av IT-säkerhetsincidenter ska existera.
 5.	Det finns inga krav på att IT-säkerhetsincidenter där loggdata eller misstankar om att loggdata blivit komprometterat ska polisanmälas.
 6.	Det finns inga krav på att lagrade uppgifter ska vara krypterade, ej heller att säkerhetskopior av lagrade uppgifter ska vara krypterade. Notera att ett behörighetssystem blir verklöst om lagrade uppgifter kan återställas på annan plats.
 
Använd "saknas krav" genomgående, inte "finns inga krav".

Jag tycker också "bemyndigad personal" är alltför vagt. Jag tycker de
borde tvingas tillsätta specifik personal som har accessanordning, och
att denna personal ska bemyndigas av PTS (eller ngt liknande).

 Behandlingshistorik (Logg)
 
 DNR: 12-4586 beskriver att all behandling av lagrade uppgifter ska
 dokumenteras. DFRI anser att det är bra att en sådan logg blir
 obligatorisk, men har en del synpunkter. Behandlingsloggen ska
 krypteras, men det förklaras inte varför, och inte heller vad som ska
 finnas i behandlingsloggen, utöver vem som har haft till vilka
 uppgifter och vid vilken tidpunkt.
 
Lägg till meningen "Detta måste uttryckligen regleras" på slutet.

 Det framgår också att behandlingsloggen ska förstöras, men inte efter
 hur lång tid, och inte heller varför, utöver en referens till LEK.
 
Lägg till meningen "Detta måste uttryckligen regleras" på slutet.

 1. Det finns inga krav på att behöriga till lagrade uppgifter inte ska
 vara behöriga till behandlingshistoriken.

 2. Det finns inga krav på oavvislighet i behandlingsloggen.

Här kom ordet oavvislighet igen...

 3. Det beskrivs heller inte vilket data som ska finnas i
 behandlingsloggen. Vem som utförde något, och vem som begär kan vara
 ett namn, ett användarnamn eller även i vissa fall en funktion.

 4. Det blir inte möjligt att göra uppföljning på ev. missbruk om
 behandlingsloggen förstörs.

 5. Det blir betydligt enklare att missbruka om det finns vetskap om
 att behandlingsloggen.

 6. Det blir svårt att få ut statistik om vad lagen om
 trafikdatalagring används till över tid om inte detta kontrolleras på
 annat sätt
 
Punkt saknas.

 Säkerhetskopiering

 Det framgår tydligt att lagrade uppgifter ska säkerhetskopieras och
 även att dessa säkerhetskopior ska förstöras när den obligatoriska
 lagringstiden upphört. DFRI anser att det är bra att det även ställs
 krav på förstörandet av säkerhetskopior. Utöver detta finns följande
 synpunkter.
 
 1. Det finns inga krav på att behandlingsloggen ska säkerhetskopieras.

 2. Det finns inga krav på skydd av säkerhetskopior av lagrade
 uppgifter, trots att återställande av säkerhetskopior gör det möjligt
 att kringgå att hamna i behandlingsloggen.

 3. Säkerhetskopior av lagrade uppgifter bör krypteras.
 
bör => skall

-- 
Torbjörn