[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Advokatsamfundet om IT-brottsligehetenOn Wed, 2013-09-25 at 12:14 +0200, Öyvind Saether wrote:
> > Här är Advokatsamfundets remissvar om IT-brottsligheten:
> > 
> > http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/440586_20130920155655.pdf
> 
> "Advokatsamfundet har tidigare uttryckt sin djupa oro över
> implementeringen av trafik- datalagringsdirektivet och dess
> konsekvenser.2 När det nu föreslås något som liknar angiveriplikt för
> enskilda, finner Advokatsamfundet att rättsutvecklingen på området är
> mycket oroväckande. Den nytta samhället kan ha av de föreslagna
> åtgärderna kan inte vara värd priset av det kontroll- och
> angiverisamhälle med den misstänksamhet mellan medborgare och samhälle
> som åtgärderna i värsta fall kan komma att leda till. Dylika former av
> medborgarskyldigheter att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter är
> förkastliga och har ingenting att göra i en rättsstat."
> 
> Jag har varit i Sverige sedan 2006. Då jag flyttade hit utgick jag
> ifrån att Sverige var en rättsstat. Sedan jag flyttade hit har jag
> upptäckt att Sverige inte är någon rättsstat, och Sverige går i fel
> riktning.
> 
> Bra läsning ifrån advokatsamfundet, tack för den. Bra någon säger
> ifrån.  

+1

> För min del är det lite sent, jag har redan lagt ut lagenheten 
> min för sälj.
> Mögligt Schweiz är ett acceptabelt alternativ, men det
> är svårt å hitta ett land som fortfarande har lite frihet. 

Svårt ja.

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part