[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vem fattar beslut om svensk öppenhet? Rösta emot 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetetDet ska förklaras sedan... inför nästa generation. Vad hände? Med medborgarnas fri- och rättigheter under 2000-talet?

Dramatiskt? Ja kanske men mer sekretess och övervakning imorgon?

/19x20


On 2013-11-20 20:50, 19x20 wrote:
OK. Men: "Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:192 och avslår
motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1–3.1–3. som
avslås."

Så vitt jag vet är det två partier representerade i riksdagen som
motsatte sig lagförslaget till att börja med... så ser det redan ut att
finnas en överväldigande majoritet i riksdagen inkl. det fascistiska
partiet (jag vill inte kalla dem nationalister) alltså spritt över det
politiska "spektrumet".

Alltså: (M), (S), (C), (FP), (KD) och (SD) röstar för att avskaffa
offentlighetsprincipen.

/19x20On 2013-11-20 20:11, Mats Henricson wrote:
Skjutet till imorgon, om jag förstod Kaminski rätt på twitter:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/


Mats

On 11/20/2013 07:59 PM, 19x20 wrote:
God insats!

Vad blev resultatet i dagens omröstning ang. 2013/14:KU6 i Sveriges
riksdag?

/19x20


On 2013-11-19 15:16, Joel Purra wrote:
*Vem fattar beslut om svensk öppenhet?*

På barnkonventionens födelsedag den 20 november kommer du att rösta om
du kommer att få insyn i förhandlingarna av TTIP - Transatlantic Trade
and Investment Partnership.

TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att
innehålla mer än 20 kapitel, och ett av dem kommer att täcka betydligt
mer än ACTA:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#actaSveriges målsättning ska vara att internationella förhandlingar sker
öppet. Slutna förhandlingsprocesser är ett problem som försvagar
demokratin och leder till ryktesbildningar.

Tror du att du kommer att få titta på TTIP-utkasten om lagen ändras
enligt betänkande 2013/14:KU6?

Vi tror inte att du kommer att få titta på, och därmed ha åsikt om,
TTIP-utkasten om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer
inte
att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de
lagändringar som TTIP kommer att leda till, vad gäller till exempel
miljölagstiftning, export, import, upphandling, kryptering på internet
och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.

Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA
inte hade med internet att göra?
"Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."
http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarnaProblemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än
insynen i
förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem
som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i
praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.

Vi vill att du *röstar emot* betänkande *2013/14:KU6* Sekretess i det
internationella samarbetet den 20 november.

Med vänlig hälsning

Joel Purra
DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter
https://dfri.se/
https://dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri