[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Vem fattar beslut om svensk öppenhet? Rösta emot 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetetVarifrån citerar du? Enligt länken är voteringen imorgon?

Som jag förstår det drog debatterna av de andra ämnena ut på tiden så schemat sprack. Har jag missat något?

Marcin


> 20 nov 2013 kl. 20:50 skrev 19x20 <19x20@xxxxxxxxxxxx>:
> 
> OK. Men: "Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:192 och avslår motion 2013/14:K1 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1–3.1–3. som avslås."
> 
> Så vitt jag vet är det två partier representerade i riksdagen som motsatte sig lagförslaget till att börja med... så ser det redan ut att finnas en överväldigande majoritet i riksdagen inkl. det fascistiska partiet (jag vill inte kalla dem nationalister) alltså spritt över det politiska "spektrumet".
> 
> Alltså: (M), (S), (C), (FP), (KD) och (SD) röstar för att avskaffa offentlighetsprincipen.
> 
> /19x20
> 
> 
> 
>> On 2013-11-20 20:11, Mats Henricson wrote:
>> Skjutet till imorgon, om jag förstod Kaminski rätt på twitter:
>> 
>> http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/KU6/
>> 
>> Mats
>> 
>>> On 11/20/2013 07:59 PM, 19x20 wrote:
>>> God insats!
>>> 
>>> Vad blev resultatet i dagens omröstning ang. 2013/14:KU6 i Sveriges
>>> riksdag?
>>> 
>>> /19x20
>>> 
>>> 
>>>> On 2013-11-19 15:16, Joel Purra wrote:
>>>> *Vem fattar beslut om svensk öppenhet?*
>>>> 
>>>> På barnkonventionens födelsedag den 20 november kommer du att rösta om
>>>> du kommer att få insyn i förhandlingarna av TTIP - Transatlantic Trade
>>>> and Investment Partnership.
>>>> 
>>>> TTIP är ett handelsavtal mellan EU och USA som antagligen kommer att
>>>> innehålla mer än 20 kapitel, och ett av dem kommer att täcka betydligt
>>>> mer än ACTA:
>>>> http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_sv.htm#acta
>>>> 
>>>> 
>>>> Sveriges målsättning ska vara att internationella förhandlingar sker
>>>> öppet. Slutna förhandlingsprocesser är ett problem som försvagar
>>>> demokratin och leder till ryktesbildningar.
>>>> 
>>>> Tror du att du kommer att få titta på TTIP-utkasten om lagen ändras
>>>> enligt betänkande 2013/14:KU6?
>>>> 
>>>> Vi tror inte att du kommer att få titta på, och därmed ha åsikt om,
>>>> TTIP-utkasten om lagförslaget går igenom. Riksdagens utskott kommer inte
>>>> att få tillgång till de handlingar som kommer att utgöra grunden för de
>>>> lagändringar som TTIP kommer att leda till, vad gäller till exempel
>>>> miljölagstiftning, export, import, upphandling, kryptering på internet
>>>> och grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter.
>>>> 
>>>> Kommer du ihåg att medlemmarna i riksdagens näringsutskott sa att ACTA
>>>> inte hade med internet att göra?
>>>> "Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet."
>>>> http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna
>>>> 
>>>> 
>>>> Problemen med lagförslaget är dock betydligt mer omfattande än insynen i
>>>> förhandlingarna om ett handelsavtal. De gäller i grunden synen på vem
>>>> som fattar besluten om svensk öppenhet. Med den nya lagen flyttas de i
>>>> praktiken från den svenska riksdagen till olika avtalsförhandlingar.
>>>> 
>>>> Vi vill att du *röstar emot* betänkande *2013/14:KU6* Sekretess i det
>>>> internationella samarbetet den 20 november.
>>>> 
>>>> Med vänlig hälsning
>>>> 
>>>> Joel Purra
>>>> DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter
>>>> https://dfri.se/
>>>> https://dfri.se/angaende-proposition-2013-14-ku6-sekretess-i-det-internationella-samarbetet/
> 
> 
> -- 
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri