[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Remissvar till PTS ang datalagringOn 8/24/12 10:57 PM, Linus Nordberg wrote:
> 
> Andreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
> Fri, 24 Aug 2012 22:33:51 +0200:
> 
> | 0.5, flyttat ned 1. i angående Behörighet och åtkomst ned till 6 istället.
> 
> Jag har inga synpunkter på texten.
> Förutom att den är mycket bra!
> 
> Tack alla för ett bra jobb i sista sekunden, speciellt Andreas som
> drivit alltihop på slutet.
> 

thnx. här är sista ändringarna:

Fysiskt skydd
DFRI anser att det är bra att krav ställs på skydd mot obehörigt
tillträde, men vill tillägga att krav även bör ställas på att
inpasseringskontroll med spårbarhet införs, så att inte godtycklig
tillgång till sparade uppgifter ges till alla med tillträde till
utrymmet. Det är inte otänkbart att detta utrymme kommer att vara en
datorhall, där många har tillträde.

Endast personal med behörighet till de sparade uppgifterna ska tillträde
till utrymmet, dock ska samma personer inte ha fysiskt tillträde till de
system som tillhandahåller behandlingsloggen.

Är vi ok med detta så mailar jag iväg det. :)

Attachment: DFRI1.pdf
Description: Adobe PDF document

DFRI:s Remissvar avseende Post och telestyrelsen Dnr: 12-4586 Trafikdatalagring - PTS föreskrifter och allmänna råd och skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Föreningen DFRI (Föreningen för digitala fri- och rättigheter) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss från PTS avseende föreskrifter och allmänna råd och skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål. 

DFRI anser att de krav som ställs på skyddsåtgärder är otillräckliga på flera områden, särskilt med tanke på den långa lagringstiden och den typ av uppgifter som lagras. 

Behörighet och åtkomst
Skyddsåtgärderna specificerar att ”den lagringsskyldige ska ha rutiner som säkerställer att endast bemyndigad personal har tillgång till lagrade uppgifter och de system som hanterar dessa uppgifter”. Dessa krav får anses som otillräckliga, av följande skäl:

1.	Det saknas krav på att systemet ska täckas av en IT-säkerhetspolicy.
2.	Det saknas krav på att systemintegritet bevaras.
3.	Det saknas krav på att rutiner för att hantering av IT-säkerhetsincidenter ska existera.
4.	Det saknas krav på att IT-säkerhetsincidenter där lagrade uppgifter och behandlingshistorik eller misstankar om att dessa blivit komprometterat ska polisanmälas.
5.	Det saknas krav på att lagrade uppgifter ska vara krypterade, ej heller att säkerhetskopior av lagrade uppgifter ska vara krypterade. Notera att ett behörighetssystem blir verkningslöst om lagrade uppgifter kan återställas på annan plats.
6.	Det saknas krav på oavvislighet rörande tillgång till systemet.

Fysiskt skydd
DFRI anser att det är bra att krav ställs på skydd mot obehörigt tillträde, men vill tillägga att krav även bör ställas på att inpasseringskontroll med spårbarhet införs, så att inte godtycklig tillgång till sparade uppgifter ges till alla med tillträde till utrymmet. Det är inte otänkbart att detta utrymme kommer att vara en datorhall, där många har tillträde. 

Endast personal med behörighet till de sparade uppgifterna ska tillträde till utrymmet, dock ska samma personer inte ha fysiskt tillträde till de system som tillhandahåller behandlingsloggen.
Behandlingshistorik (Logg)
DNR: 12-4586 beskriver att all behandling av lagrade uppgifter ska dokumenteras. DFRI anser att det är bra att en sådan logg blir obligatorisk, men har en del synpunkter. Behandlingsloggen ska krypteras, men det förklaras inte varför, och inte heller vad som ska finnas i behandlingsloggen, utöver vem som har haft tillgång till lagrade uppgifter och vid vilken tidpunkt.  Detta måste uttryckligen regleras. 

Det framgår också att behandlingsloggen ska förstöras, men inte efter hur lång tid, och inte heller varför, utöver en referens till LEK. Detta måste uttryckligen regleras.

1.	Det saknas krav på att behöriga till lagrade uppgifter inte ska vara behöriga till behandlingshistoriken.
2.	Det saknas krav på oavvislighet i behandlingsloggen.
3.	Det beskrivs heller inte vilket data som ska finnas i behandlingsloggen. Vem som har haft tillgång till lagrade uppgifter kan vara ett namn, ett användarnamn eller även i vissa fall en funktion.
4.	Det blir inte möjligt att göra uppföljning på ev. missbruk om behandlingsloggen förstörs.
5.	Det blir betydligt enklare att missbruka om det finns vetskap om att behandlingsloggen förstörs efter viss tid.
6.	Det blir svårt att få ut statistik om vad lagen om trafikdatalagring används till över tid om inte detta kontrolleras på annat sätt.

Säkerhetskopiering
Det framgår tydligt att lagrade uppgifter ska säkerhetskopieras och även att dessa säkerhetskopior ska förstöras när den obligatoriska lagringstiden upphört. DFRI anser att det är bra att det även ställs krav på förstörandet av säkerhetskopior. Utöver detta finns följande synpunkter:

1.	Det saknas krav på att behandlingsloggen ska säkerhetskopieras.
2.	Det saknas krav på skydd av säkerhetskopior av lagrade uppgifter, trots att återställande av säkerhetskopior gör det möjligt att kringgå att hamna i behandlingsloggen. 
3.	Säkerhetskopior av lagrade uppgifter ska krypteras.

Stockholm					24 augusti 2012
För DFRI genom styrelsen.