[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Föreslagna lagändringar rörande it-relarade brott ute på remissHej listan!

Den här texten [1] i CS handlar om utredningen SOU 2013:39 [2] som
bl.a. föreslår lagändringar för att Sverige ska kunna

1) "tillträda Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet och
dess tilläggsprotokoll"
och 
2) genomföra ett kommande direktiv "om angrepp mot informationssystem
och om ersättande av rambeslut 2005/222/RIF"

Utredningen är ute på remiss. Svar skall (enligt artikeln) vara inne den
20:e september (om 18 dagar).

[1] https://computersweden.idg.se/2.2683/1.520206/lagforslag-leder-till-angiverisamhalle
[2] http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/218101