[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Stöduttalande till facklig aktion mot övervakningHej Listan!

Jag tycker det hela låter som ett klart exempel på digitala övertramp,
och dessutom som en dålig lösning. Jag är dock intresserad om dels
ansvarsfrågan, och dels om vad som är lagligt i den här kontexten.

Med det sagt så måste jag läsa på mer. Här finns lite information jag
grävt rätt på:

"Protection of Personal Data in Work-related Relations"

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474440/IPOL-LIBE_ET%282013%29474440_EN.pdf


Det låter även som att detta är oförenligt med E-privacy direktivet, se
artikel 9:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML

Mao: PTS och Datainspektionen bör klargöra om detta ens är lagligt. Jag
föreslår att DFRI skriver ett brev till både PTS och Datainspektionen
och ber dem klargöra det juridiska läget.

Det finns även en SOU, http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/125735, (SOU
2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet). Särskillt kapitel 13:2


Jag citerar:
"Vi anser därför att en generell bestämmelse som skyddar mot obefogade
integritetsintrång i arbetslivet bör utformas som ett förbud för
arbetsgivaren att genomföra integritetskränkande åtgärder. "


"Arbetssökande har en särskilt svag ställning när de söker arbete, och
de har i dag små rättsliga möjligheter att få övergrepp i
anställningsproceduren överprövade och beivrade, utom såvitt avser dis-
kriminerande åtgärder. En generell bestämmelse skulle ge arbetssökande
en rättslig möjlighet att angripa även integritetskränkande åtgärder.
Bestämmelsen skulle därmed kunna bidra till att ge arbetssökande en
värdigare ställning.
En generell bestämmelse som förbjuder integritetskränkande åtgärder i
arbetslivet skulle också ligga i linje med Sveriges skyldigheter enligt
artikel 8 i Europakonventionen om rätt till skydd förprivat- och
familjeliv och enligt artikel 13 i samma konvention om
rätt till ett effektivt rättsmedel. "

Jag tycker att DFRI ska agera i frågan. Gäller dock att vara försiktig
med hobbyjuridik. Enl PUL måste du ha samtycke, vilket de förvisso har
genom anställningsavtalet (frågan är dock om de har de för alla, eller
om detta bara har tillkommit för nya anställda? Bra fråga till facken,
får arbetsgivaren ändra på detta hux flux? )

PUL säger också i §9, särskillt punkt C, "Den personuppgiftsansvarige
skall se till att personuppgifter samlas in bara för särskilda,
uttryckligen angivna och berättigade ändamål". Är detta berättigat blir
då frågan?

i punt E: "de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i
förhållande till ändamålen med behandlingen".

Mitt förslag:

* Kontakta PTS och DI och be om klargörande. Publicera frågor och svar
på webben.
* Någon skulle kunna följa upp detta med avtalen med facket. Är det okej
att ändra på förutsättningarna för anställningarna på det här sättet?

Ett långsiktigare mål är möjligen att be facket ta detta till domstol
för att pröva lagarna.

Långt och kanske ganska ostrukturerat mail, jag hoppas att att vi kan
fortsätta diskusionen, och att ni kommer med feedback. Skulle också
vilja ha klargörande om det är detta stockholms stad efterfrågat, eller
om det är så att sthlms stad efterfrågat "något", och detta blev
lösningen på detta "något". Var har vi kravspecarna eg?

Mvh
Andreas
On 2014-11-02 14:22, David Kronlid wrote:
> Jag ser det som en fördel att vi har sådan bredd i föreningen när
> det gäller ideologi och bakgrund, det hade varit urtrist om alla hade
> varit t.ex. ingenjörer som röstade på FP eller socialarbetare som
> röstade S. Bredden visar att övervakningsfrågan engagerar oss oavsett
> bakgrund, och det är ett tecken på att vi kan lyckas övertyga många
> medborgare och politiker eftersom det uppenbart inte rör sig om en
> vänster- eller högerfråga utan en fråga som berör oss medlemmar
> oavsett ideologisk bakgrund. Jag tycker att vi ska fortsätta ha en
> stor bredd, det är i huvudsak positivt. Alla politiska inriktningar
> ska vara välkomna i föreningen. Att det sen uppstår debatt ibland är
> ett sundhetstecken, det är i huvudsak bra för då får man med fler
> infallsvinklar än man annars hade fått. Så givetvis ska du stanna
> kvar Anders!
> 
> Sen när det gäller det konkreta fallet så ser jag som sagt problem
> med att stödja det från DFRI. Dels för att fackförbundet visade sig
> vara syndikalistiskt och alltså tillhör den yttersta vänsterkanten
> och det kan stänga dörrar i framtiden för föreningen, men även för
> att man inte bör lägga sig i den konkreta konflikten av olika skäl.
> SAC har ju valt ut ett privat vårdföretag ägt av Wallenbergsläkten.
> Varför har man gjort detta när det är kommunen som varit pådrivande
> att systemet används av såväl de offentliga som de privata utförarna?
> Varför går man inte i konflikt med kommunen? Kan det bero på att
> kommunen styrs av en vänstermajoritet? Kan angreppet mot
> vårdföretaget vara mer ideologiskt motiverat än av sakfrågan med
> övervakning? Wallenbergsläkten äger flera företag som verkar inom 
> sektorn som stödjer det offentliga, t.ex. medicin/forskning,
> militärt, skola, omsorg, vård, kommunikation. Kan det vara
> grundanledingen att man väljer att starta en konflikt med dem
> istället för med den verkliga boven i dramat, numera vänsterstyrda
> Stockholms kommun? LO/Kommunal har ju också välsignat projektet, det
> är alltså inte en enkel fråga med tydligt övervägande nackdelar för
> de anställda.
> 
> Om Aleris ägare hade fått i uppdrag att tillverka ett elektroniskt
> system för att föra journal och logga omsorgsjobb, så hade de kunnat
> göra ett riktigt bra system eftersom de äger både SAAB och Ericsson
> som är experter på säkerhet och kommunikation. Nu är det kommuner
> ihop med Tieto som gjort systemet, alltså i ena änden politiker och
> jurister som är fullkomligt oinsatta i datasäkerhet som beställare
> och en konsultfirma som gör precis det som efterfrågas/beställs som
> utförare. Det billigaste bolaget har sannolikt vunnit upphandlingen,
> det brukar ofta vara så även om jag inte kollat upp inköpssättet i
> detta fall. Det allra bästa hade varit om ett företag som har
> säkerhet i  fokus dagligen fått i uppdrag att skapa ett system likt
> ParaGå, t.ex. Wallenbergsläktens SAAB/Columbitech eftersom de är väl
> insatta i datasäkerhet pga att de ideligen utsätts för attacker och 
> spionage från främmande makt och konkurrerande bolag, eller t.ex.
> Sectra som gjort andra typer av säkrare kommunikationsprodukter. Det
> blir då märkligt att SAC valt ut just Wallenbergsläktens vårdbolag
> Aleris som hackkyckling när de är de minst inblandade i systemet och
> mer eller mindre bara blivit övertalade att använda det system som
> kommunen valt. Hade de fått tillverka ett system hade det sannolikt
> blivit mycket säkrare, så det är ju knappast deras fel att de blivit
> övertalade att använda ett bristfälligt system. Jag tycker att SAC
> borde ha gjort sig ovänner med vänstersidan i kommunen och
> fackförbundet Kommunal om de hade haft genomärliga motiv. Det blir
> därför märkligt om DFRI dras in i SACs specifika konflikt. Men att
> som Linus föreslår kritisera övervakningen/systemet i allmänhet är
> både objektivt och vettigt på alla sätt för föreningen, så det är nog
> lättast att enas kring och inget hindrar ju att SAC och andra
> fackförbund hänvisar till ett sånt generellt uttalande i nuvarande
> eller framtida förhandlingar med arbetsgivare.
> 
> Egentligen hade jag velat säkerhetsgranska systemet mer ordentligt
> för att hitta väldigt konkret kritik, men det är tidskrävande att
> göra det ordentligt och man är inte säker på att det skulle leda till
> en förändring. Om vi skulle få betalt för att göra det av någon, så
> finns ju den samlade kompetensen i DFRI för att göra en ordentlig
> säkerhetsgranskning av ParaGå och tillhörande utrustning och OS.
> Kanske att SKL/kommuner, fackförbund, vårdbolag eller någon förmögen
> brukare kan tänkas vilja skänka en slant för att få det granskat?
> (Man kan ju i alla fall drömma)
> 
> /David Den 2 nov 2014 11:58 skrev "Anders" <anders@xxxxxxx>:
> 
>> Man får inte alltid som man vill och jag tänker inte tvinga in DFRI
>> i ett hörn. Att DFRI inte vill stå i samma hörn som en grupp
>> människor som agerar och vägrar arbeta med en slags elektronisk
>> fotboja, som de tvingas bära av sin arbetsgivare och staden, gör
>> mig dock mycket förvånad och besviken. Det får mig att ifrågasätta
>> hur mycket gemensamt jag egentligen har med resten av föreningen
>> eftersom denna aktion framstår som så uppenbart rätt och systemet
>> så uppenbart fel för mig. Det är bra att debatten förs och att 
>> frågan diskuteras och kanske är DFRI inte föreningen för mig helt
>> enkelt.
>> 
>> Ang. Linus förslag. Jag tycker det är en dålig kompromiss eftersom
>> det inte är en kompromiss alls. Förslaget går ut på att inget
>> stöduttalande publiceras punkt. Att sedan någon skriver om
>> arbetsplatsövervakning rent generellt och tar paragå som exempel är
>> en helt annan fråga; inte något som man kan hålla på och deala med.
>> Om det till och med är känsligt att skriva en sådan text, helt
>> oavsett ett stöduttalande, blir jag mörkrädd.
>> 
>> Jag drar mig nu tillbaka från den här debatten och inväntar med
>> stort intresse ett beslut om att publicera eller inte publicera ett
>> stöduttalande för den specifika aktionen.
>> 
>> // Anders
>> 
>> 
>> Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> skrev: (1 november 2014 16:59:52
>> CET)
>>> Anders <anders@xxxxxxx> wrote Fri, 31 Oct 2014 00:05:41 +0100:
>>> 
>>> | Jag skulle vilja att DFRI publicerade ett stöduttalande till |
>>> hemtjänstpersonalen som varslat om att sätta ParaGå i blockad,
>>> på | dfri.se (som en blogpost).
>>> 
>>> DFRI verkar försöka kombinera att vara politiskt (parti-obundet,
>>> märk väl) och aktivistiskt. Samtidigt är det stor bredd på
>>> politisk hållning bland medlemmarna.
>>> 
>>> Anders förslag är ett bra exempel på när det blir krångligt pga 
>>> politisk koppling. Men det är också ett bra test på hur vi klarar
>>> av att vara politiska i övervakningsfrågan.
>>> 
>>> Mitt förslag är att DFRI skriver om övervakning av anställda i 
>>> allmänhet, med ParaGå-fallet som exempel, utan att uttryckligen
>>> stödja den här aktionen.
>>> 
>>> Någon däremot?
>> 
>> 
>> -- DFRI-listan är öppen för alla. Listan arkiveras och publiceras
>> öppet på internet. Arkiv:
>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri Listpolicy:
>> https://www.dfri.se/regler-for-listan
>> 
>> 
> 

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan