[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Spam-markerat av gmail (Re: [DFRI-listan] Tips från 32c3)mån 2015-12-28 klockan 22:38 +0100 skrev Linus Nordberg:
> DFRI borde börja DKIM-signera (oaktat sidfot). En giltig signatur
> räcker om jag minns rätt.

Jorå, att DFRI lägger på en egen DKIM-signatur är positivt.

Dock så kommer inte DFRI:s signatur påverkar DMARC-resultatet så länge
mailet är From: anvandare@xxxxxxxxxxxxx. Därav det nämnda alternativet
att skriva om From, och på så vis ge DFRI möjlighet att ta ansvaret via
bland annat eget DKIM-signatur.

Så sker bland annat på Unbound-listan, där det omskriva resultatet blir
enligt följande

  From: Förnamn Efternamn via Unbound-users <unbound-users@xxxxxxxxxxx>
  Reply-To: Förnamn Efternamn <anvandare@xxxxxxxxxxxxx>

Fast det är som sagt en snäppet grövre approach.

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part