[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] kakverkOn 03/22/2013 04:41 PM, Linus Nordberg wrote:
Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 22 Mar 2013 16:30:18 +0100:

| > Tror du att kommande lagstiftning kommer att ersätta eller komplettera "kaklagen"?
| 
| Det ser inte bättre ut.

- Grattis! Blev det en pojke eller en flicka?
- Ja.

Jag försöker igen. Tror du att kommande lagstiftning kommer att _ersätta_ "kaklagen"?

Det tror jag nog att den kommer att göra.

Kaklagen är väl den här?
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:SV:HTML
//Erik