[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] kakverkErik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 22 Mar 2013 16:44:52 +0100:

| > Jag försöker igen. Tror du att kommande lagstiftning kommer att _ersätta_ "kaklagen"?
| 
| Det tror jag nog att den kommer att göra.
| 
| Kaklagen är väl den här?
| 
|     *Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober
|     1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av
|     personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter *
|     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:SV:HTML

Enligt
https://www.dfri.se/dfri/dfris-asikt-om/cookielagen/cookielagen-dfris-position/
är det "The revised E-Privacy Directive eller Directive 2009/136/EC".