[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] kakverkOn 03/22/2013 04:50 PM, Linus Nordberg wrote:
Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 22 Mar 2013 16:44:52 +0100:

| > Jag försöker igen. Tror du att kommande lagstiftning kommer att _ersätta_ "kaklagen"?
| 
| Det tror jag nog att den kommer att göra.
| 
| Kaklagen är väl den här?
| 
|     *Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober
|     1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av
|     personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter *
|     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:SV:HTML

Enligt
https://www.dfri.se/dfri/dfris-asikt-om/cookielagen/cookielagen-dfris-position/
är det "The revised E-Privacy Directive eller Directive 2009/136/EC".

Ah... Telekompaketet!
http://euwiki.org/Telecoms_Package/diff/sv
Innan telekompaktet hette e-privacydirektivet:
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:SV:HTML
Telekompaketet uppdaterade 2002/19/EC, 2002/20/EC, 2002/21/EC, 2002/22/EC och 2002/58/EC.

//Erik